خانواده 10نفره در شهر کلوانق از مرگ نجات یافتند

خانواده 10نفره در شهر کلوانق از مرگ نجات یافتند