توزیع ۱۰۰ بسته معیشتی در بخشایش

توزیع ۱۰۰ بسته معیشتی در بخشایش