30 کیلومتر از بزرگراه خواجه ـ ورزقان ـ خاروانا زیر بار ترافیکی می‌رود- اخبار استانها تسنیم | Tasnim

30 کیلومتر از بزرگراه خواجه ـ ورزقان ـ خاروانا زیر بار ترافیکی می‌رود-  اخبار استانها تسنیم | Tasnim