حضور حماسی قضات، کارکنان و اعضای شوراهای حل اختلاف بخش ترکمانچای در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن سال ۹۸

حضور حماسی قضات، کارکنان و اعضای شوراهای حل اختلاف بخش ترکمانچای در  راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن سال ۹۸