قراردادی ننگین به نام ترکمانچای که در زمان فتحعلی شاه قاجار بسته شد - هونل پورتال

قراردادی ننگین به نام ترکمانچای که در زمان فتحعلی شاه قاجار بسته شد - هونل  پورتال