همایش 1000 نفری پیاده روی خانوادگی در شهر آقکند میانه برگزار شد

همایش 1000 نفری پیاده روی خانوادگی در شهر آقکند میانه برگزار شد