ثبت مراسم پخت آش نذری توره داغی آقکند در فهرست آثار ملی کشور

ثبت مراسم پخت آش نذری توره داغی آقکند در فهرست آثار ملی کشور