77 روستا اطراف شهرستان ملکان با بحران تامین آب شرب مواجه هستند/ نایب رئیس مجلس برای بازدید از پروژهای عمرانی به ملکان سفر می‌کند | اخبار خانه ملت | اخبار نمایندگان

77 روستا اطراف شهرستان ملکان با بحران تامین آب شرب مواجه هستند/ نایب رئیس  مجلس برای بازدید از پروژهای عمرانی به ملکان سفر می‌کند | اخبار خانه ملت |  اخبار نمایندگان