گزارش تصویری از حضور باشکوه مردم مبارکشهر ملکان در مراسم راهپیمایی ۲۲بهمن

گزارش تصویری از حضور باشکوه مردم مبارکشهر ملکان در مراسم راهپیمایی ۲۲بهمن