آخرین پیاده روی گروهی کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان مرند قبل از ماه مبارک رمضان درنیمه دوم اردیبهشت ماه سال ۱٣٩٧ از شهر یامچی تا روستای گلین قی - شبکه بهداشت

آخرین پیاده روی گروهی کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان مرند قبل از ماه  مبارک رمضان درنیمه دوم اردیبهشت ماه سال ۱٣٩٧ از شهر یامچی تا روستای گلین قی  - شبکه بهداشت