افتتاح چندین خانه محروم در بخش یامچی مرند

افتتاح چندین خانه محروم در بخش یامچی مرند