برگزاری جشنواره صبحانه سالم در شهر کشکسرای با حضور رییس مرکز بهداشت شهرستان مرند در هفته سلامت - شبکه بهداشت و درمان مرند

برگزاری جشنواره صبحانه سالم در شهر کشکسرای با حضور رییس مرکز بهداشت شهرستان  مرند در هفته سلامت - شبکه بهداشت و درمان مرند