جاده ترانزیتی مرند – کشکسرای با ۹۰ درصد پیشرفت متوقف شد

جاده ترانزیتی مرند – کشکسرای با ۹۰ درصد پیشرفت متوقف شد