طبیعت پاییزی سد زنوز، مرند

طبیعت پاییزی سد زنوز، مرند