بناب مرند - معنی در دیکشنری آبادیس

بناب مرند - معنی در دیکشنری آبادیس