افتتاح نمایشگاه بیت الاحزان در شهر بناب مرند

افتتاح نمایشگاه بیت الاحزان در شهر بناب مرند