بازدید مسئول روابط عمومی سپاه عاشورا از نمایشگاه بیت الاحزان در مرند

بازدید مسئول روابط عمومی سپاه عاشورا از نمایشگاه بیت الاحزان در مرند