بناب جدید شهرستان مرند قطب زعفران شمالغرب کشور محسوب می‌شود

بناب جدید شهرستان مرند قطب زعفران شمالغرب کشور محسوب می‌شود