همدردی نماینده شهرستانهای کلیبر،خدافرین،هوراند و آبش احمد :: روستای قره وانلو

همدردی نماینده شهرستانهای کلیبر،خدافرین،هوراند و آبش احمد :: روستای قره  وانلو