سه کشته ومصدوم در برخورد دو دستگاه موتورسیکلت در آبش احمد شهرستان کلیبر - مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی

سه کشته ومصدوم در برخورد دو دستگاه موتورسیکلت در آبش احمد شهرستان کلیبر -  مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی