آیین ارتقای روستای جوان قلعه عجب شیر به شهر برگزار شد - ایرنا

آیین ارتقای روستای جوان قلعه عجب شیر به شهر برگزار شد - ایرنا