جوان قلعه - معنی در دیکشنری آبادیس

جوان قلعه - معنی در دیکشنری آبادیس