جشنواره گردو در شهر جوان قلعه شهرستان عجب شیر برگزار شد

جشنواره گردو در شهر جوان قلعه شهرستان عجب شیر برگزار شد