تسلیت به خانواده محترم مرحوم آتشی معتمد انجمن کتابخانه وایقان :: .: بخشداری مرکزی شبستر :.

تسلیت به خانواده محترم مرحوم آتشی معتمد انجمن کتابخانه وایقان :: .: بخشداری  مرکزی شبستر :.