اردوی کوهپیمایی حوزه شندآباد برگزار شد

اردوی کوهپیمایی حوزه شندآباد برگزار شد