موزه دریانوردی بندر شرفخانه» سومین گام آذربایجان شرقی در راه تأسیس موزه‌های صنعتی | خبرگزاری فارس

موزه دریانوردی بندر شرفخانه» سومین گام آذربایجان شرقی در راه تأسیس موزه‌های  صنعتی | خبرگزاری فارس