بندر شرفخانه , قدیمی ترین بندر دریاچه ارومیه -

بندر شرفخانه , قدیمی ترین بندر دریاچه ارومیه -