حضرت آیت الله خامنه ای خطاب به دست اندر کاران انتخابات :با هر تخلفی برخورد کنید - ایسنا

حضرت آیت الله خامنه ای خطاب به دست اندر کاران انتخابات :با هر تخلفی برخورد  کنید - ایسنا