جشن شادمانی خیابانی به مناسبت عید غدیرخم در شهر تسوج

جشن شادمانی خیابانی به مناسبت عید غدیرخم در شهر تسوج