دوزدوزان و شربیان شهرداران جدید خود را شناختند

دوزدوزان و شربیان شهرداران جدید خود را شناختند