مدرسه راهنمایی شهید دستغیب شربیان

مدرسه راهنمایی شهید دستغیب شربیان