تایید همه نامزدهای شوراهای سراب، دوزدوزان و شربیان/ رد صلاحیت تنها یک نفر در شهرمهربان - تبریز یازار

تایید همه نامزدهای شوراهای سراب، دوزدوزان و شربیان/ رد صلاحیت تنها یک نفر  در شهرمهربان - تبریز یازار