شهرستان خداآفرین شهر خمارلو (اوست محله سی )

شهرستان خداآفرین شهر خمارلو (اوست محله سی )