خمارلو: دلیل این همه فشردگی مسابقات چیست؟

خمارلو: دلیل این همه فشردگی مسابقات چیست؟