بازدیده سرزده مهندس اسد پور فرماندار شهرستان خداآفرین از درمانگاه شهر خمارلو - فرمانداری خدآفرین

بازدیده سرزده مهندس اسد پور فرماندار شهرستان خداآفرین از درمانگاه شهر خمارلو  - فرمانداری خدآفرین