شهرستان خداآفرین شهر خمارلو (اشاقی محله سی )

شهرستان خداآفرین شهر خمارلو (اشاقی محله سی )