جشنواره‌ی سرود و نمایش مدارس در مرکز کانون هادیشهر - کانون

جشنواره‌ی سرود و نمایش مدارس در مرکز کانون هادیشهر - کانون