صعود کارکنان سپاه جلفا به ارتفاعات هادیشهر

صعود کارکنان سپاه جلفا به ارتفاعات هادیشهر