گلزار شهدای هادیشهر پاکسازی شد

گلزار شهدای هادیشهر پاکسازی شد