افتتاح مدرسه میثاق در هادیشهر

افتتاح مدرسه میثاق در هادیشهر