شهرک صنعتی هادیشهر بهره برداری شد - ایرنا

شهرک صنعتی هادیشهر بهره برداری شد - ایرنا