شرکت تعاونی تولید روستایی سیه رود جلفا در قالب شرکتی موفق عمل کرده است

شرکت تعاونی تولید روستایی سیه رود جلفا در قالب شرکتی موفق عمل کرده است