زمین کشاورزی تفکیک شده چند قطعه سیه رود.جلفا|صنعتی، کشاورزی و تجاری|مرند|دیوار

زمین کشاورزی تفکیک شده چند قطعه سیه رود.جلفا|صنعتی، کشاورزی و  تجاری|مرند|دیوار