ضدعفونی ویروس کرونا در روستاهای بخش سیه رود جلفا

ضدعفونی ویروس کرونا در روستاهای بخش سیه رود جلفا