افتتاح خانه محروم در شهر سیه رود جلفا

افتتاح خانه محروم در شهر سیه رود جلفا