حضور برجسته صدا و سیما در شهر سردرود، پایتخت تابلو فرش جهان | تابلو فرش آراز فرش

حضور برجسته صدا و سیما در شهر سردرود، پایتخت تابلو فرش جهان | تابلو فرش  آراز فرش