تابلوفرش سردرود - افرا فرش - سردرود،پایتخت تابلوفرش جهان بزرگترین مرکز تولید تابلوفرش ایران

تابلوفرش سردرود - افرا فرش - سردرود،پایتخت تابلوفرش جهان بزرگترین مرکز  تولید تابلوفرش ایران