هدف و رسالت شورای اسلامی شهر، توسعه شهر و آبادانی باسمنج است - پایگاه خبری تحلیلی تبریزمن

هدف و رسالت شورای اسلامی شهر، توسعه شهر و آبادانی باسمنج است - پایگاه خبری  تحلیلی تبریزمن