لزوم دوبانده کردن جاده‌ی باسمنج به پلیس راه تبریز-میانه - یاز اکو

لزوم دوبانده کردن جاده‌ی باسمنج به پلیس راه تبریز-میانه - یاز اکو