تامین روشنایی جاده باسمنج توسط توزیع برق تبریز

تامین روشنایی جاده باسمنج توسط توزیع برق تبریز